Snelle levering

100% Tevredenheid

Voor 6.000+ apparaten

Made with Love

Algemene voorwaarden DeinDesign GmbH

§ 1 ALGEMEEN, REIKWIJDTE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Alle leveringen en prestaties geschieden uitsluitend op basis van de volgende algemene voorwaarden (hierna te noemen: “AV”) in de ten tijde van de bestelling geldende versie. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden er geen afwijkende voorwaarden toegepast.

1.2 Contractpartner is DeinDesign GmbH, met zetel te Otto-Meffert-Str. 3, 55543 Bad Kreuznach, Duitsland (hierna te noemen: “DeinDesign”).

1.3 Klant in de zin van deze AV kunnen zowel consumenten als ondernemers zijn (hierna te noemen: “klant”). Consument in de zin van deze AV zijn natuurlijke personen die overeenkomsten sluiten anders dan ten behoeve van hun zakelijke of beroepsmatige activiteiten. Ondernemer in de zin van deze AV zijn natuurlijke of rechtspersonen of personenvennootschappen met handelingsbevoegdheid die overeenkomsten sluiten ten behoeve van hun zakelijke of zelfstandige beroepsmatige activiteiten.

§ 2 CONTACT EN KLANTENSERVICE

Neem bij vragen, klachten of reclamatie contact met ons op.

Gebruik hiervoor a.u.b. uitsluitend het volgende adres:

DeinDesign GmbH

Otto-Meffert-Straße 3
55543 Bad Kreuznach
Duitsland

U kunt onze klantenservice van maandag tot en met vrijdag bereiken tussen 08.00 uur en 18.00 uur en op zaterdag tussen 08.00 uur en 14.30 uur via telefoonnummer +49 671 970 80 66 of via e-mail: [support.en@deindesign.com](mailto: support.en@deindesign.com).

§ 3 SLUITEN OVEREENKOMST, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Ons aanbod is bindend. Met uw bestelling aanvaardt u ons aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand met de verzending van uw bestelling aan ons. U ontvangt per e-mail een bevestiging van de overeenkomst.

3.2.1 Indien u het gewenste product gevonden heeft, kunt u dit vrijblijvend nader bekijken door op de naam of de afbeelding van het product te klikken. Door op de knop [In het winkelmandje] te klikken, verplaatst u het naar het winkelmandje.

3.2.2 U kunt tevens met behulp van onze configurator via “ZELF ONTWERPEN” onze hiervoor aangeboden producten individualiseren, d.w.z. het geselecteerde product kan conform uw ontwerp uitgevoerd worden. Selecteer hiervoor eerst uw apparaat en vervolgens het gewenste product en de desbetreffende productversie. Met behulp van onze configurator kunt u vervolgens de functies: “Fotos uploaden”, “Motieven selecteren”, “Tekst” en/of “Achtergrondkleur” gebruiken om uw product vorm te geven. De volgende formaten kunnen hierbij gebruikt worden: JPG- of PNG-formaat.

Ingevoerde gegevens kunt u voortdurend corrigeren met behulp van de gebruikelijke toets- en muisfuncties of door te klikken op de knop [Herstellen]. In de linkermenulijst onder de knop [?Help] vindt u nadere instructies. Bent u klaar met de gewenste vormgeving in de configurator, klik dan op de knop [√ Klaar]. Door op de knop [In het winkelmandje] te klikken, verplaatst u uw ontwerp naar het winkelmandje.

3.2.3De inhoud van het winkelmandje kunt u te allen tijde vrijblijvend bekijken door op het icoontje van het winkelmandje in de bovenste menulijst te klikken. Door te klikken op de afbeelding [X] kunt u de producten weer uit het winkelmandje verwijderen of het aantal wijzigen. Wanneer u de producten in het winkelmandje wilt kopen, klik dan op de pagina “Winkelmandje” op de knop [Naar de kassa »]. Tijdens het bestelproces kunt u via uw klantenaccount inloggen of een nieuwe klantenaccount aanmaken. Selecteer vervolgens de verzend- en de betaalwijze. In de laatste fase ziet u via “Bestelling controleren” nogmaals een overzicht van uw bestelgegevens en kunt u alle gegevens nakijken en eventueel corrigeren via [wijzigen]. Fouten bij het invoeren kunt u ook corrigeren door in de browser terug te gaan of het bestelproces te onderbreken en van voren af aan te beginnen.

§ 4 OPSLAAN VAN DE TEKST VAN DE OVEREENKOMST

Wij slaan uw bestelling, de ingevulde bestelgegevens en de tekst van de overeenkomst op. Wij sturen u per e-mail een bevestiging van de overeenkomst met alle gegevens van de bestelling en de overeenkomst. Voorts heeft u de mogelijkheid zowel de bestelling als de AV te printen voordat u de bestelling naar ons verzendt. Tot slot heeft u via uw eventuele klantenaccount te allen tijde toegang tot de door u geplaatste bestellingen.

§ 5 HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

Bedenktijd voor consumenten

Het onderstaande recht op herroeping geldt uitsluitend voor consumenten bij verkoop op afstand:

5.1 Informatie over herroeping

Recht op bedenktijd

U heeft het recht deze overeenkomst binnen dertig dagen zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

Deze termijn van dertig dagen gaat in op de datum waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is de goederen in ontvangst heeft genomen.

Indien u dit recht wenst uit te oefenen, dient u ons (DeinDesign GmbH, Otto-Meffert-Straße 3 55543 Bad Kreuznach, Duitsland, telefoon: +49 (0) 671 | 970 80 70, e-mail: [support.en@deindesign.com](mailto: support.en@deindesign.com) via een duidelijke verklaring (bijv. via een brief per post of per e-mail) te informeren over uw beslissing deze overeenkomst te beëindigen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het bijgevoegde beëindigingsformulier. Dit is evenwel niet verplicht.

De termijn geldt als zijnde in acht genomen indien u de mededeling inzake de uitoefening van het recht op bedenktijd vóór het verstrijken ervan verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst beëindigt, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (uitgezonderd de extra kosten indien u gekozen heeft voor een andere bezorgmethode dan de door ons aangeboden voordeligste standaardbezorgmethode) onverwijld terug te betalen en wel uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop wij uw mededeling inzake de beëindiging van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling hanteren wij dezelfde betaalmethode die u gekozen heeft voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen; in geen geval zullen er voor u extra kosten ontstaan voor de terugbetaling. Wij kunnen terugbetaling weigeren zolang wij de goederen niet hebben terugontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft verzonden, al naargelang wat het eerst geschiedt.

U dient de goederen onverwijld maar in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop u ons heeft medegedeeld dat u de overeenkomst wenst te beëindigen aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn geldt als zijnde in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten van de retourzending zijn voor uw rekening.

U bent uitsluitend aansprakelijk voor het eventuele waardeverlies van de goederen indien dit te wijten is aan een handeling uwerzijds die niet noodzakelijk is voor de controle van de toestand, eigenschappen en het functioneren van de goederen.

5.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte producten, waarvoor de individuele selectie of vormgeving van de consument doorslaggevend zijn of die zijn toegesneden op de persoonlijke wensen van de consument.

§ 6 HERROEPINGSFORMULIER

(Indien u de overeenkomst wenst te beëindigen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en aan ons te verzenden.)

Aan

DeinDesign GmbH

Otto-Meffert-Straße 3
55543 Bad Kreuznach

Duitsland

E-Mail: [support.en@deindesign.com](mailto: support.en@deindesign.com)

Bij dezen beëindig(en) ik/wij () de door mij/ons () gesloten overeenkomst inzake de aankoop

van de volgende goederen ()/verrichting van de volgende dienstverlening ()

besteld op ()/ontvangen op ()

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (uitsluitend bij mededeling op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

§ 7 PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten. Wij bezorgen via DHL en Deutsche Post of een andere door ons geselecteerde bezorgdienst.

§ 8 LEVERINGSVOORWAARDEN

8.1 Wij leveren wereldwijd.

8.2 De goederen worden, tenzij anders vermeld bij het aanbod, geleverd binnen 4-6 dagen na ontvangst van de betaling. Na ontvangst van de betaling sturen wij u een bevestiging per e-mail.

§ 9 BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 De betaling kan naar wens vooraf geschieden door overboeking via PayPal, creditcard (VISA, MasterCard, American Express, Diners Club), of iDeal. Wij behouden ons het recht voor bepaalde betaalmethoden uit te sluiten.

Bij betaling via iDeal en creditkaart wordt u direct vanuit het bestelproces doorgeleid naar de betaalpaginas waar u de betaling kunt verrichten. Bij betaling via PayPal wordt u na afronding van de bestelling doorgeleid naar de betaalpagina van PayPal waar u de betaling kunt verrichten.

9.2 Bij consumenten behouden wij de eigendom van de goederen tot het moment waarop het factuurbedrag volledig is voldaan. Indien u commercieel of zelfstandig ondernemer bent of optreedt namens een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds, behouden wij de eigendom van de goederen totdat alle openstaande vorderingen uit de zakelijke overeenkomst met de koper zijn voldaan. De desbetreffende zekerheidsrechten zijn overdraagbaar aan derden.

9.3 De klant gaat ermee akkoord, elektronische rekeningen te ontvangen. Elektronische rekeningen worden per e-mail of in pdf-formaat aan de klant verstuurd.

§ 10 RECLAMES

10.1 Indien u een consument bent, verloopt de garantie conform de wettelijke voorwaarden.

10.2 Indien u als ondernemer een bestelling bij ons plaatst, gelden de volgende voorwaarden:

10.2.1 De geleverde goederen dienen voor zover zulks mogelijk is onmiddellijk na aflevering te worden geïnspecteerd door de klant. Geconstateerde gebreken dienen onverwijld aan ons te worden gemeld. Indien er geen melding plaatsvindt door de klant, gelden de goederen als zijnde aanvaard, tenzij het gebreken betreft die niet te herkennen waren bij de inspectie. Indien dergelijke gebreken later worden geconstateerd, dienen deze onverwijld na de ontdekking te worden gemeld. Geschiedt dit niet, dan worden de goederen geacht te zijn aanvaard met inbegrip van deze gebreken. § 377 HGM (Handelsgesetzbuch) blijft hierbij onverlet. Ook bij regres door de ondernemer conform § 478 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) is de klant niet ontslagen van zijn onderzoeksplicht. Indien hij in dergelijke gevallen de door zijn afnemer gemelde gebreken niet onverwijld meldt, worden de goederen geacht te zijn aanvaard met inbegrip van deze gebreken.

10.2.2 Indien er sprake is van een gebrek, zijn wij met inachtneming van de aard van het gebrek en de gerechtvaardigde belangen van de klant gerechtigd te bepalen op welke wijze het gebrek wordt hersteld (nakoming achteraf). Nakoming achteraf wordt bij deze overeenkomsten na de derde vruchteloze poging aangemerkt als zijnde mislukt. Dit punt geldt niet bij regres conform § 478 BGB.

10.2.3 Bij nakoming achteraf in het geval van gebreken zijn wij slechts aansprakelijk voor de daarvoor noodzakelijke kosten, meer in het bijzonder de transportkosten, logistieke kosten, arbeids- en materiaalkosten, mits deze niet hoger zijn geworden doordat de goederen naar een andere plaats zijn overgebracht dan de zetel of zakelijke vestiging van de klant waar de goederen zijn afgeleverd. Dit punt geldt niet bij regres conform § 478 BGB.

10.2.4 De aanspraken van de klant bij gebreken met inbegrip van aanspraken op schadevergoeding verstrijken na een jaar. Dit geldt niet in het geval van regres conform § 478 BGB en evenmin in de gevallen van §§ 438 lid 1 nr. 2 BGB alsmede van § 634a lid 1 nr. 2 BGB. Dit geldt evenmin voor aanspraken op schadevergoeding wegens overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid of vanwege grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door ons of personen die wij inschakelen voor de nakoming.

§ 11 AANSPRAKELIJKHEID EN VERGOEDING ARBEIDSKOSTEN

11.1 Indien u een consument bent, zijn wij wettelijk aansprakelijk.

11.2 Indien u als ondernemer een bestelling bij ons plaatst, geldt voor onze wettelijke aansprakelijkheid wat betreft schadevergoeding het volgende conform de punten 11.2 tot en met 11.8:

11.2.1 Indien de aanspraken berusten op opzettelijke of grove nalatigheid door ons, onze vertegenwoordigers of de personen die wij inschakelen voor de nakoming, zijn wij aansprakelijk voor schadevergoeding conform de wettelijke bepalingen.

11.2.2 Indien er sprake is van lichte nalatigheid van ons, onze vertegenwoordigers of de personen die wij ingeschakeld hebben voor de nakoming van een noodzakelijke verplichting bij de uitvoering van de overeenkomst waardoor de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar komt en waarvan de klant erop mag vertrouwen dat deze wordt nagekomen, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare kenmerkende schade die daarbij ontstaat. Voor de reparatie of het vervangen van een gebrekkig product worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

11.2.3 Tenzij onder de punten 11.2.1 en 11.2.2 anders is bepaald, zijn wij niet aansprakelijk voor schadevergoeding. Hetzelfde geldt indien tegen ons als leverancier vorderingen wegens regres conform § 478 BGB zijn ingesteld.

11.3 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid onder 11.2 gelden ook voor overige aanspraken, met name bij strafbare feiten of aanspraken op vergoeding van vergeefse arbeidskosten in plaats van de prestatie.

11.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid onder 11.2 gelden niet voor eventuele aanspraken conform §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz (Wet inz. productaansprakelijkheid) of wegens overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid wanneer zulks aan ons te wijten is. Zij gelden evenmin indien wij de geschiktheid van onze producten of bepaalde gevolgen ervan hebben gegarandeerd of risicos hebben aanvaard en het desbetreffende garantiegeval of risico is ingetreden.

11.5 De correcte en tijdige toelevering door onze leveranciers blijft voorbehouden, tenzij de onjuiste en/of vertraagde levering aan de verkoper zelf te wijten is.

11.6 Indien geen beperking van de aansprakelijkheid conform 11.2 bij aanspraken uit hoofde van de aansprakelijkheid als producent conform § 823 BGB van toepassing is, is onze aansprakelijkheid beperkt tot een vervangende prestatie ter hoogte van het verzekerde bedrag. Indien zulks niet of niet volledig intreedt, zijn wij verplicht tot schadevergoeding tot de maximaal de gedekte som. Dit punt geldt niet bij overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid indien zulks aan ons te wijten is.

11.7 Indien onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt zulks ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers, vertegenwoordigers en personen die wij inschakelen voor de nakoming.

11.8 Voor bovenstaande regelingen geldt geen omkering van de bewijslast.

§ 12 INHOUD VAN BEELDBESTANDEN, TECHNISCHE EISEN AAN DE GEGEVENS, INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE CONFIGURATOR

12.1 Voor alle content die klanten gebruiken in de configurator (punt 2.2.2) voor het creëren van een product, is uitsluitend de desbetreffende klant volledig verantwoordelijk. Dit geldt in het bijzonder voor afbeeldingen, grafische weergaven, teksten of andere materialen.

12.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor de correcte spelling, scherpte van fotos, beeldkwaliteit en kwaliteit van de vormgeving van de door hem gebruikte afbeeldingen, grafische weergaven en teksten. Er vindt geen controle plaats door DeinDesign. De volgende formaten kunnen hierbij gebruikt worden: JPG of PNG-Format.

12.3 Bij alle bij DeinDesign ingediende productieopdrachten worden de auteurs-, merk- en overige rechten van de klant geëerbiedigd. Wij wijzen erop dat derden bij content die inbreuk maakt op hun auteursrechten, significante vorderingen tot schadevergoeding jegens de klant kunnen instellen. De klant is aansprakelijk voor alle gevolgen van inbreuken op voornoemde rechten en vrijwaart DeinDesign van alle aanspraken bij dergelijke vorderingen van derden.

12.4 Bij de plaatsing van de opdracht waarborgt de klant tevens dat de content van de geüploade beeldbestanden niet in strijd is met het strafrecht. Bij dergelijke opdrachten behoudt DeinDesign zich het recht voor de opdracht te weigeren.

§ 13 ODR-PLATFORM EN GESCHILLENREGELING MET CONSUMENTEN

13.1 Wij (support.en@deindesign.com) wijzen erop dat de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) heeft ingesteld. Dit kunt u vinden via deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.2 Wij zijn niet bereid noch verplicht deel te nemen aan geschillenprocedures van consumentenorganisaties.

§ 14 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

14.1 Het Duitse recht is van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 Voor klanten die de overeenkomst niet sluiten voor beroepsmatige of commerciële doeleinden (consumenten), heeft deze rechtskeuze geen invloed op de dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de klant gewoonlijk verblijft. 14.3 Voor alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst met klanten die ondernemer zijn of optreden namens een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds, is de rechter van Bad Kreuznach bevoegd, onze zetel.

§ 15 OVERIGE BEPALINGEN

15.1 Duits is de voertaal van de overeenkomst.

15.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze AV ongeldig blijken, laat dit de overige bepalingen van de overeenkomst onverlet. Waar bepalingen ongeldig blijken, richt de strekking van de overeenkomst zich naar de wettelijke voorschriften.

Loading