Snelle levering

100% Tevredenheid

Voor 6.000+ apparaten

Made with Love

Informatie over herroeping

Informatie over herroeping
Recht op bedenktijd

U heeft het het recht deze overeenkomst binnen dertig dagen zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

Deze termijn van dertig dagen gaat in op de datum waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is de goederen in ontvangst heeft genomen.

Indien u dit recht wenst uit te oefenen, dient u ons (DeinDesign GmbH, Otto-Meffert-Straße 3 55543 Bad Kreuznach, Duitsland, telefoon: +49 (0) 671 | 970 80 70, e-mail: support.en@deindesign.com ) via een duidelijke verklaring (bijv. via een brief per post of per e-mail) te informeren over uw beslissing deze overeenkomst te beëindigen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het bijgevoegde beëindigingsformulier. Dit is niet verplicht.

De termijn geldt als zijnde in acht genomen indien u de mededeling inzake de uitoefening van het recht op bedenktijd vóór het verstrijken ervan verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst beëindigt, dienen wij alle betalingen die wij van jou hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (uitgezonderd de extra kosten indien u gekozen heeft voor een andere bezorgmethode dan de door ons aangeboden voordeligste standaardbezorgmethode) onverwijld terug te betalen en wel uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop wij jouw mededeling inzake de beëindiging van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling hanteren wij dezelfde betaalmethode die u gekozen heeft voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met jou overeengekomen; in geen geval zullen er voor jou extra kosten ontstaan voor de terugbetaling. Wij kunnen terugbetaling weigeren zolang wij de goederen niet hebben terugontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft verzonden, al naargelang wat het eerst geschiedt.

U dient de goederen onverwijld maar in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop u ons heeft medegedeeld dat u de overeenkomst wenst te beëindigen aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn geldt als zijnde in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten van de retourzending zijn voor uw rekening.

U bent uitsluitend aansprakelijk voor het eventuele waardeverlies van de goederen indien dit te wijten is aan een handeling uwerzijds die niet noodzakelijk is voor de controle van de toestand, eigenschappen en het functioneren van de goederen.

HERROEPINGSFORMULIER

(Indien u de overeenkomst wenst te beëindigen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en aan ons te verzenden.)

Aan

DeinDesign GmbH

Otto-Meffert-Straße 3
55543 Bad Kreuznach

Duitsland

E-Mail: support.en@deindesign.com

Bij dezen beëindig(en) ik/wij () de door mij/ons () gesloten overeenkomst inzake de aankoop

van de volgende goederen ()/verrichting van de volgende dienstverlening ()

besteld op ()/ontvangen op ()

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (uitsluitend bij mededeling op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Loading